بسمه تعالی ياصاحب الزمان(عج)

تقدیم به رزمندگان غیوراسلام

الاای شیعه مادرکجایی؟    چرادیگربه سوی مانیایی؟

نداری گوییابرماامیدی        چراازصاحبانت دل بریدی؟

توکه ساکن به کوی عشق بودی

                               برای دیگران سرمشق بودی

چه شداین سان دگرازپافتادی؟

                              به جای پای شیطان پانهادی؟

چراباغیرماداری محبت؟       توباش ازبهرمازینت نه ذلت

توکه هستی یکی ازشیعیانم

                         بدان امشب که من صاحب زمانم

تووقتی بوده ای رزمنده ما

                        مشوعبدکسی شوبنده ما

تودرجای دگریاری نداری

                         توبایدبردرماسرگذاری

اگرهرکس دل مارابیازرد

                      چنان تیری زتوبرقلب ماخورد

چه گویم قلب توآلوده گشته

                      به قلبم غصه توعقده گشته

نمی دانی سحرها بی قرارم

                     خداداندترامن دوست دارم

دلم خواهدکه بیدارت کنم من

                      درآن هنگام دیدارت کنم من

بگوای مرغ بال وپرشکسته

                     چرازنجیرصبرتوگسسته؟

خودم بینم تمام صحنه هارا

                      تحمل کن تمام طعنه ها را

/ 0 نظر / 4 بازدید