درانتظار مصلح کل

بسمه تعالی

دلتنگم ودیدارتودرمان منست

 بی رنگ رخت زمانه زندان منست

امام صادق علیه السلام:زمانی که عذاب بربنی اسراییل طولانی شد،چهل روزبه درگاه خداوندضجه وگریه کردند.خداوندمتعال به موسی وهارون  وحی فرمود:که بنی اسراییل راازدست فرعون خلاص کنندوعذابی که بنابودصدوهفتادسال دیگربرداشته شودازآنان برداشت.....هم چنین شمااگراین عمل(دعابرای فرج باگریه وضجه)راانجام دهید،خداوندفرج مارامی رساندواگرانجام ندادید،این امربه نهایت خودمی رسد.(تفسیرعیاشی/ج2/ص155)

/ 0 نظر / 6 بازدید