يادی ازياران واصل ۲

                                                               بسم الله الرحمن الرحیم

شهیدعلی رضاتوکلی:

این بار نیز شرق بصره راانتخاب کردم تاشایدخداوندبه برکت خون های گران بهایی که دراین منطقه ریخته شده،دست مارابگیردوباپاره شدن بدن خودفردای قیامت درمقابل حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام وسایرشهداءشرمنده وروسیاه نباشم.

.....خداجون خودت میدانی که ازتومقام شهرت نمی خواهم،ازتوفقط خودت رامی خواهم ودرزندگانی من خیلی مهربان بودی ودلیل مهربانیت اینست که بارها تومرابه نیکی فرمان دادی ومن نافرمانی کردم،ازبدیهامرانهی کردی ومن مرتکب آنهاشدم،بیشتر ازاین ها می توانستم برای جبهه مثمرثمرباشم ولی کوتاهی کردم ،درزندگی خودشکرگذارنعمت هایت نبودم،همیشه نفسم برمن مسلط بود،وباوجوداین همه گناه وخطا بازدیدم دستی راگرفتی وهدایتم کردی ونگذاشتی آبرویم دراین دنیابرود والآن به سویت روی آوردم وازتومی خواهم مرامأیوس ازدرخانه خودبرنگردانی.........

                                                                        ××××××××

این فرازی بود ازسخنان یکی ازشهداءبزرگوارجنگ تحمیلی وانشاءالله به یاری خداوند سبحان

بازهم ازشهداءدیگرخواهیم نوشت تاجاهلان بدانندشهیدان عزیزماباچه هدفی جنگیدند؟!!؟آن روزهدف فقط خدابودواجرای احکام نورانی اسلام عزیز. ودراه خداازسرزمین اسلامیمان دفاع می کردندزیراکه ایران ام القراءکشورهای اسلامی است ودفاع ازهمه سرزمین های اسلامی واجب است وهیچ مرزی نداردآن وارستگان به پیروی ازپیرخمین نایب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قدم به میدان جنگ نهادند.

آنان برای مشتی خاک جان ندادند ایران رابرای اسلام می خواستندونه اسلام رابرای ایران

آن روزصحبت ازدین بودوقرآن وولایت فقیه،عشق به امام حسین علیه السلام بودودفاع ازکشوراسلامی،کسی برای جامعه مدنی وامثال آن مبارزه نکرداگرسخن ازآزادی بودآنرابرای اجرای احکام اسلام وکمال انسان می خواستند ،نه برای هوس بازی هاوبیبندوباریهاونعوذبالله زیرسوال بردن احکام اسلام.

راستی تفاوت بین آنان وبرخی غرب زده های امروززمین تاآسمان تفاوت بود.آن شیران دلاورجبهه های نبردخودرافرزندان امام حسین میدانستند واینان به شاهنامه ورستم وتخت جمشیدافتخارمی کنند،آنان اسلام می خواستندواینان آزادی می خواهندتافقه هزاروچهارصدساله شیعه راکه حاصل شهادت امامان بزرگوارشیعه وتلاشهای مداوم علماءبزرگواری چون شهیداول وشهیدثانی و......است زیرسوال برندواگررهبری خردمندانه قائد بزرگ اسلام آیت الله خامنه ای نبودشایدامروزچیزقابل توجهی ازاسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم باقی نمانده بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید