عشق

بسمه تعالی

عشق بلبل دیدن روی گل است      عشق رپ شلوارلی وکاکل است

عشق بعضی علم وتدریس کتاب     عشق بعضی دختران بی حجاب

عشق بعضی توپ وفوتبال وگل است

                                       عشق بعضی دشت وباغ وبلبل است

عشق بعضی آبی فیروزه ای است

                                        عشق بعضی قرمزپیروزی است

عشق بعضی فوتبال باضرب وزور

                                     عشق بعضی شده شوت ازراه دور

عشق بعضی هاشده لایی زدن

                                   ضربه های فنی دایی زدن

عشق بعضی لودگی وکرکری است

                                   عشق بعضی ادعاوقلدری است

عشق بعضی پول ومال وثروت است

                                  عشق بعضی صادقانه خدمت است

عشق بعضی هاشده سیگارودود

                                  تیشه برشالوده سرووجود

عشق بعضی پوشش وتیپ ولباس

                                  عشق بعضی هاموبایل واسکناس

عشق بعضی عیش ونوش ومطربی است

                               عشق بعضی هاسیاوش یاابی است

عشق بعضی کاست وفیلم ونوار

                                اندی وسندی معین نام دار

هرکسی نوعی کندتفسیرعشق

                               بشنوازشاعرکنون تعبیرعشق

درحقیقت عشق یعنی سادگی

                             درکمال برتری افتادگی

عشق یعنی پاک بودن درعصرفشار

                              آب ماندن دردمای انجماد

عشق یعنی ترک هروابستگی

                             عشق یعنی مخلصی وارستگی

عشق یعنی عزت ایران زمین

                            عشق یعنی حمدرب العالمین

عشق یعنی دیدن روی نگار

عشق یعنی دردهای ماندگار

عشق یعنی ایثارجان

                          عشق یعنی می روم من توبمان

عشق یعنی فهم معنای عبور

                          عشق یعنی صدسبدباغ حضور

عشق یعنی زخم های التیام

                           عشق یعنی مثنوی ناتمام

(محسن عابدی)

/ 0 نظر / 11 بازدید