امان ازاین محبتهای مرده

امان ازعشق های رفته برباد

امان ازشیون وافغان وبیداد

                                     امان ازاین محبتهای مرده

                                     امان ازسینه های تیرخورده

امان ازدردودادازبی دوایی

امان ازعشق ودادازبی وفایی

                                  امان ازمردم دورازصداقت

                                 امان ازاین همه جرم وجنایت

امان ازسوزدل های شکسته

امان ازقلب های پینه بسته

                                امان ازاین همه ظالم پرستی

                                امان ازاین مصیبت های هستی

امان ازشک ودادازخودستایی

امان ازفقروداداز بی نوایی

                               امان ازخستگی های پیاپی

                              امان ازکو؟کجا؟ومی رسدکی

     (کیهان/۱۵/۸/۸۰)

 

/ 0 نظر / 3 بازدید