بسمه تعالی امام علی عليه السلام

                     ·صاحب بن عبّادگوید:

                     ·وقالوا علیٌّ علا،قلتُ:لا                   ف‍‍انّ العُلی بعلیٍّ علا

                     ·ولکن أقول کقول النبیّ      وقدجَمَعَ الخلقَ کلَّ المَلا

                     ·ألاانَّ مَنْ کنت مولیً له      یُوالی علیًّا والافلا

                     ·«وگفتند:علی دارای مقام رفیع ومرتبه بلندی است.من گفتم:چنین نیست؛بلکه بلندی ورفعت وشرف به واسطه علی،حائزرفعت وبلندی شده؛ومحل ومقام رفیع خودرا

                     ·یافته است.

                     ·ولیکن من همان سخنی رامی گویم که رسول خدادروقتی که تمام خلائق را به دور

                     ·هم جمع کرده وگردآورده بود،درباه علی گفت:

                     ·ای معشرمردم آگاه باشید وبدانید:که هرکس من ولیّ وصاحب اختیاراوهستم،اوباید

                     ·علی راولیّ وصاحب اختیارخودبگیرد؛وگرنه مراولیّ وصاحب اختیارخودنگرفته؛و  به نبوت من وبه قرآنی که ولایت خدارابه من داده است،نگرویده است».

                     ·علامه طهرانی درکتاب امام شناسی پس ازنقل اشعارفوق می فرماید:«واین گفتار نظیرگفتارومتخذازگفتارحضرت رسولصلی الله علیه وآله است که:أللهم أدِرالحقَّ معه

                     ·حیث دار.خداونداهرجاکه علی دورمی زندومی گردد،حق راهم بااوبگردان.و

                     ·نمی فرمایداللهم أدِرْعلیًّامع الحقّ حیث دار.خداونداهرجاکه حق دور می زندومی گردد،علی راهم بااوبگردان.»«امام شناسی/علامه طهرانی ره/ج6/صص11-12» 

                     ·                                                                            ××××××××××××××

                     ·خوارزمی درکتاب مناقب ازجابربن عبدالله انصاری نقل می کندکه:رسول خدا

                     ·صلی الله علیه وآله فرموده است:«بردرب بهشت نوشته شدهلااله الاالله محمد    رسول الله علی بن ابیطالب اخورسول الله».«اسرارآفرینش اهلبیت علیهم السلام/عباس استادآقایی/صص128-129»

                     ·                                                                       ×××××××××××××

                     ·روزی سلمان به امرحضرت علی علیه السلام ازامام حسین سؤال کردکه سن پدر بزرگوار شماچقدراست؟ایشان فرمود:«حق تعالی پنجاه هزارعالم وپنجاه هزارآدم خلق کردوبین آفرینش هرعالم تاعالم دیگر،پنجاه هزارسال فاصله قرارداد.خداوند

                     ·پدرمراپنجاه هزارسال پیش ازاولین عالم وآدم خلق نمود.‌ »«همان/ص129»

                     ·                                                   ×××××××××××

                     ·روزی جبرئیل خدمت رسول خداصلی الله علیه وآله نشسته بود.علی علیه السلام درحالیکه نو

                     ·جوانی بیش نبود،واردشد.جبرئیل به احترام آن حضرت ازجابرخاست.پیامبراکرمصلی الله علیه وآلهفرمود:«ای جبرئیل! آیاتوبه این نوجوان تعظیم میکنی؟»

                     ·جبرئیل عرض کرد:بله یارسول الله!این نوجوان معلم من است.درابتدای خلقت    هنگامی که خداوندمراخلق کرد،بامن تکلم نموده وفرمود:«من أنت ومن أنا»تو

                     ·کیستی ومن کیستم؟من ازپاسخ به این سؤال بازماندم.دراین هنگام این نوجوان حاضرشدوبه من آموخت که بگو:أنت الرّبّ الجلیل واسمک الجمیل وانا

                     ·العبدالذلیل واسمی جبرئیل ومن ازپاسخ این سؤال رهایی یافتم.

                     ·سپس پیامبرصلی الله علیه وآ لهپرسید:«ای جبرئیل!چقدرازعمرتومی گذرد؟»

                     ·جبرئیل عرض کرد:درساق عرش ستاره ای است که هرسی هزارسال یکبارطلوع می کندو

                     ·من تاکنون سی هزارباراورادیده ام.

                     ·پیامبرصلی الله عله وآلهفرمود:«ای جبرئیل!اگرآن کوکب راببینی می شناسی؟»جبرئیل عرض کرد:بله

                     ·پیامبرصلی الله علیه وآلهعلیعلیه السلامرافراخواندوعمامه آن حضرت راازجبین مبارکش بلندکرد.دراین هنگام

                     ·جبرئیل آن کوکب رادرپیشانی مبارک آن حضرت مشاهده نمود.جبرئیل سوگند یادکردو

                     ·فرمود:یارسول الله!این همان ستاره ایست که تاکنون سی هزاربارمشاهده نموده ام.«همان/ص129/نقل کرده از:القطرة ج1ص191»

/ 0 نظر / 3 بازدید