کنترل جمعیت ضربه ای سهمگین برپیکرشیعه

بسمه تعالی

یکی ازنقشه های خطرناک دشمنا ن قسم خورده اسلام ومخصوصادشمنان شیعه ،تبلیغات گسترده ای است که درباره کنترل جمعیت مسلمین انجام می دهندوبه این وسیله می خواهندمسلمین رادراقلیت قراردهند واین درحالی استکه اصل اولیه دراسلام ازدیادنسل مسلمین است .پیامبر اسلام می فرمایند:تناکحواتناسلواتکثروافانی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولوبالسقط((ازدواج کنیدووزادوولدنماییدتازیادشویدکه من به شما-حتی فرزندسقط شده-درروزقیامت برسایرامتهاافتخارمی کنم)) .

ونیزفرموده:فرزندی که درامت من به دنیا بیایدنزدمن ازآن چه خورشیدبرآن تابیده محبوب تراست ((مستدرک الوسایل ج14 ص 152-153،بحار ج100 ص 220))

ولی اکنون دشمنان اسلام باشعارهای مختلف می خواهند جمعیت مسلمین راکاهش دهند،زیرارشدجمعیت مسلمین غرب رانگران کرده است .این شعارهادرحالی صورت می گیردکه:مسحیت که خودطراح کنترل جمعیت است برای پیروان خودنه تنهاکنترل جمعیت راروانمیداردبلکه به دستورپاپ موظف به تکثیرنسل هستند،وبراین اساس آمریکا به عنوان اولین کشورناموفق درکنترل جمعیت معرفی می گردد.وصهیونیزم بین الملل نیز برای رشدجمعیت خودازهیچ اقدامی کوتاهی نمی کند.درمیان مسلمین نیزعلمای غیرشیعه درپاکستان وعربستان فتوا به حرمت کنترل جمعیت داده اند.وطبق آماردرایران هم اگروضع به این صورت پیش برود درآینده شیعه دراقلیت واهل تسنن دراکثریت قرارخواهند گرفت حال پیروان اهلبیت ببینندچه فاجعه ای رخ خواهد داد؟؟!!

وبه راستی چه شده است کارشناسان آمریکایی به فکرکنترل جمعیت مسلمین افتاده اند؟؟!!

آن چه نوشته شدبااستفاده ازنشریه موسسه فرهنگی میراث نبوت بودوفقطاشاره ای شدبسیارمختصرشایدزنگ خطری باشدبرای آنان که هنوزگوش شنوایی برای پذیرفتن حقایق دارندومقدمه ای باشدتاآنانکه میتوانندچاره ای بیندیشند.ضمنابابی گشوده شودبرای اظهارنظرشیفتگان مکتب اهل بیت علیهم السلام. درنوشته بعدی نظرمراجع معظم تقلید راانشاءالله بیان خواهم کرد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
اطلس

هه هه نمیدونم چرا خندم گرفت