انتظار

بسمه تعالی

همیشه عصر جمعه در تلاطم است                     زمین کنار سرخ آسمان گم است

همیشه از غروب خفته در افق                          سوال می کنم غروب چندم است

هنوز روزهایمان شبیه شب                              گلوی کوچه باغ بی ترنم است

کجاست صولت صلای حیدری                         عجیب نای  شیعه بی تکلم است

چه وقت پر ترانه باز می شود                          می هزار ساله ای که در خم است

به روزگار خسته ای که سا ل هاست                  تمام راه ها به نان گندم است

کجاست دست اوکه کام تشنگان                         نیازمند جرعه ای تبسم است

سلام بر تو برقنوت های تو                             سلام بر نشانه ای که در قم است

                                                                                  سید میثم طباطبا ئی

                  

/ 0 نظر / 4 بازدید