به امیدصبح روشن ظهور

بسمه تعالی

 

پای درمرداب بی شرمی فروکردیم ما

                                    نام انسان راعجب بی آبروکردیم ما

آهوان درکوه هادرجستجوی چشمه اند

                                   عشق رادرشهرشهوت جستجوکردیم ما

گرگهاتنگ وملول ازگوسپندان حرام(۱)

                                  ازشبان کاروان گرگ آرزوکردیم ما

راحت جان درغروب صخره های جنگ بود

                                 درپناه شب به کنج پیله خوکردیم ما

نه نمی آریم دیگردست خواهش سویتان

                                  دستتان رازیرنورعشق روکردیم ما

پشت برشب روبه صبحی روشن وبی انتها

                                  کوله ای ازانتظارآهنگ اوکردیم ما

                                                        (سیدمیثم طباطبائی)  

-----------------------------------

(۱)اشاره است به آنچه نقل می کنند که عارف بزرگوارمرحوم شیخ جعفرمجتهدی صدای گرگان راشنیدکه برای ظهورحضرت حجت علیه السلام دعامی کردندومی گفتندخدایاماازبس گوسفندان مردم رادریدیم خسته شدیم پس امام زمان کی می آید

/ 0 نظر / 4 بازدید