درانتظارمحبوب دل ها عجل الله فرجه

بسمه تعالی

چه خوش است من بمیرم به ره ولای مهدی

سروجان بهانداردکه کنم فدای مهدی

همه نقدهستی خودبدهم به هستی جان

که یکی دقیقه ببینم رخ دل گشای مهدی

چه کنم چه چاره سازم که دل رمیده من

نکندهوای دیگربه جزازهوای مهدی

نه هوای کعبه دارم نه صفاومروه خواهم

که ندارداین مکان ها به خداصفای مهدی

من دل شکسته هردم،به امیددرنشستم

که مگرعیان ببینم قددل ربای مهدی

دل من تپدبه سینه،به امیدروزگاری

که گذشت گاه محنت،شنوم زنای مهدی

به گداییش فصیحی همه فخرمی فروشم

که زپادشاست برتربه جهان،گدای مهدی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید