فاطمه زهرا سلام الله علیها درکتب اهل سنت

                                        بسمه تعالی

برخی تلاش می کنندکه شهادت دخترعزیزپیامبر صلی الله علیه وآله راافسانه جلوه دهند.من دراین نوشته بسیارمختصرازکتب اهل سنت دلایل آن رامی نویسم ،باشد تاانسان های منصف خودقضاوت کنند.البته آنچه نوشته میشودبه طورخلاصه وفقط ذره ای ازظلم هایی است که به اهلبیت پیامبرنمودندوبحث مفصل درکتب معتبرواردشده است که انسان محقق بایدخوددراین موضوع به بررسی بپردازد.بازهم تأکیدمیکنم آنچه نوشته میشودازکتب اهل سنت است نه شیعه.

حضرت زهرااززبان پیامبراعظم:

فتح الباری درشرح صحیح بخاری /ج٧/ص٨۴ونیزبخاری  دربخش علامات نبوت /ج۶/ص ۴٩١ ودراواخرمغازی /ج٨ ص١١٠ حدیث زیررانوشته اند:

پیامبرفرمود:فاطمة بضعة منی فمن اغضبها أغضبنی

یعنی:فاطمه پاره تن من است،هرکس اورابه خشم آوردمراخشمگین کرده است.

درحدیث دیگری که درمستدرک حاکم/ج٣/ص١۵۴ودرمجمع الزوائد/ج٩/ص٢٠٣ازپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده چنین آمده است:

یافاطمة إنّ الله یغضب لغضبک ویرضی لرضاک

یعنی:ای فاطمه خداباخشم توخشمگین وباخشنودی توخشنودمی شود.

احترام خانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها:

محدثان گفته اند:هنگامی که آیه مبارکه ٣۶درسوره شریفه نور:فی بیوت أذن الله أن ترفع ویذکرفیهااسمه یعنی:(نورخدا)درخانه هایی است که خدارخصت داده قدرومنزلت آنان رفعت یابدونامش درآن هایادشود.

برپیامبرنازل شدآن حضرت این آیه رادرمسجدتلاوت کردند.شخصی پرسید:مقصودازاین خانه هابااین عظمت کدام است؟پیامبرفرمودخانه های پیامبران!ابوبکربرخاست ودرحالیکه به خانه علی وفاطمه اشاره می کردگفت:آیااین خانه ازهمان خانه هااست؟پیامبرفرمود:

بلی ازبرجسته ترین آن هااست«حدیث فوق رادردرالمنثور/ج۶/ص٢٠٣ودرروح المعانی /ج١٨/ص١٧۴ نقل کرده است».

حال ببینیدبااین همه سفارش عمربااین خانه چه کرد؟!!!!؟

ابن ابی شیبه محدث معروف اهل سنت درکتاب المصنف /ج٨/ص۵٧٢ونیزمحدث بزرگ اهل سنت :بلاذری درکتاب انساب الاشراف /ج١/ص۵٨۶/چاپ دارلمعارف ،قاهره  ونیزابن قتیبه درکتاب الامامة والسیاسة /ص١٢/چاپ مکتبة تجاریة کبری،مصروطبری درتاریخ خود/ج٢/ص۴۴٣/چاپ بیروت وشهاب الدین احمدمعروف به ابن عبدربه اندلسی درعقدالفرید/ج۴/ص٩٣چاپ مکتبة هلال قضیه تهدیدبه آتش زدن خانه حضرت زهرا راآورده اند.که برای رعایت اختصارفقط قسمتی ازنوشته ابن عبدربه اندلسی رادرعقدالفریدمیآوریم:

علی وعباس وزبیردرخانه فاطمه نشسته بودندکه ابوبکر،عمربن خطاب رافرستادتاآنان راازخانه فاطمه بیرون کندوبه اوگفت:اگربیرون نیامدند،باآنان نبردکن!عمربن خطاب بامقداری آتش به سوی خانه فاطمه رهسپارشدتاخانه رابسوزاند،ناگاه بافاطمه روبروشد.دخترپیامبرگفت:ای فرزندخطاب آمده ای خانه مارابسوزانی؟اودرپاسخ گفت:بلی مگراین که درآنچه امت واردشدند،شمانیزواردشوید!«عقدالفرید/ج۴/ص٩٣/چاپ مکتبة هلال.»

آیااین تهدیدعملی شد؟

ابوعبیددرکتاب الاموال که مورداعتمادفقهای اهل سنت است می نویسد:عبدالرحمن بن عوف می گوید:دربیماری ابوبکربرای عیادتش به خانه اورفتم گفت ای کاش سه چیزراکه اجام داده ام،انجام نمی دادم،ای کاش سه چیزراکه اجام نداده ام،انجام می دادم.یکی ازآن سه چیزی که اجام داده ام وآرزومی کنم ای کاش انجام نمی دادم این است:«وددت أنّی لم اکشف بیت فاطمة وترکته... یعنی :ای کاش پرده حرمت خانه فاطمه رانمی گشودم وآن رابه حال خودوامی گذاشتم ،هرچندبرای جنگ بسته شده بود.«الاموال پورقی ۴ چاپ نشرکلیات ازهریه ونیز چاپ بیروت./ابن عبدربه درعقدالفرید/ج۴/ص٩٣نیزآن رانقل کرده است.»

ابوعبیدهنگامی که به این جا می رسدبه جای جمله لم أکشف بیت فاطمه وترکته می گوید کذا وکذا واضافه می کندکه من مایل به ذکرآن نیستم!

ابوعبیدهرچندازنقل حقیقت سربرتافته ،ولی محققان کتاب الاموال درپاورقی می گویند:جمله های حذف شده درکتاب میزان الاعتدال -به نحوی که بیان گردید-واردشده است،افزون برآن ،طبرانی درمعجم خود/ج١/ص۶٢/ح٣۴/تحقیق حمدی عبدالمجیدسلفی وابن عبدربه درعقدالفرید/ج۴/ص٩٣/چاپ مکتبة الهلال وافراددیگرجمله های حذف شده راآورده اند.

ابراهیم بن سیارنظّام معتزلی درکتاب های متعددی واقعه بعدازحضوردرخانه فاطمه رانقل می کند.اومی گوید:إنّ عمرضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتی ألقت المحسن من بطنها یعنی عمردرروزاخذبیعت برای ابوبکر،برشکم فاطمه زد،اوفرزندی که دررحم داشت ونامش رامحسن گذاشته بودند،سقط کرد«الوافی بالوفیات/ج۶/ص١٧/شماره ٢۴۴۴-ملل ونحل شهرستانی/ج١/ص۵٧چاپ دارالمعرفة،بیروت-درترجمه نظّام به کتاب بحوث فی الملل والنحل /ج٣/ص٢۴٨-٢۵۵مراجعه شود».های حذف شده راآورده اند.ونیزابن ابی الحدیددرشرح نهج البلاغه/ج٢/ص۴۶و۴٧،چاپ مصرونیزمسعودی درمروج لذهب /ج٢/ص٣٠١چاپ دارالاندلس،بیروت  قضیه  آرزوهای ابوبکرراآورده اندکه گفت: کاش حرمت خانه فاطمه راهتک نمی کردم.

ذهبی درکتاب میزان الاعتدال/ج١/ص١٣٩/شماره۵۵٢می نویسد:عمرلگدی برفاطمه زدواوفرزندی که دررحم به نام محسن داشت سقط کرد.!!!عبدالفتاح عبدالمقصودنیزدرکتاب علی بن ابیطالب /ج۴/ص٢٧۶-٢٧٧قضیه یورش به خانه وحی راذکرکرده است.

مقاتل ابن عطیه درکتاب الامامة والخلافة/ص١۶٠-١۶١/بامقدمه ای ازدکترحامدداوداستاددانشگاه عین الشمس قاهره/چاپ بیروت، مؤسسه البلاغ چنین نوشته:

إن ابابکربعدماأخذالبیعة لنفسه من الناس بالإرهاب والسیف والقوّة أرسل عمروقنفذا وجماعةإلی دارعلی وفاطمة وجمع العمرحطب علی دارفاطمة وأحرق باب الدار...

یعنی:هنگامی که ابوبکرازمردم باتهدیدوشمشیروزوربیعت گرفت،عمروقنفذوجماعتی رابه سوی خانه علی وفاطمه علیهاالسلام فرستاد.عمرهیزم جمع کردودرخانه راآتش زد...

«آن چه نوشته شدازجزوه آتش درخانه وحی أخذشد»

/ 2 نظر / 3 بازدید
ahkhan

kota vali khob bod /////khoda shma ra hafz namyad wa tofeeq shoma ra ezafeh konad

سنی

چرا هر چرت و پرتی رو به کتابهای اهل سنت نسبت میدی اگه قصد مناظره داری من حاضرم