يادی ازياران واصل

بسمه تعالی

هدف ازآفرینش معرفت الله است وشهادت میان بری است برای رسیدن به این هدف.ویاران واصل ماازظلمت کده طبیعت به سوی نورشتافتندوبه ملاقات محبوب رسیدند.

آنان که آتش عشق حق سراسروجودشان رافراگرفته بودتاب زیستن دراین جهان ظلمانی رانداشتندوبه هدف نهایی خلقت رسیدندومابیچارگان رادراین تاریکی ها رهاکردندورفتنداینک یادشان راگرامی میداریم:

قسمتی ازدفترچه خاطرات شهیدمحمدرضازمانی:

امروز به خداخیلی نزدیک بودم هرلحظه انتظارلقاءالله راداشتم۱۷/۴/۶۵

فضای عطرآگین اینجاشوروحال دیگری به سرم افکنده توگویی آسمان شکاف برداشته وزمین منهدم شده؛توگویی محشراست؛نه؛اینجاازخمپاره وشلیک خبری نیست بلکه اینها همه تپش قلبهای ماست؛توگویی منادی ازغیب ندامی دهدهرکس هوای کربلاداردبیاید«۳۱/۵/۶۵»

/ 0 نظر / 3 بازدید