بسمه تعالی برخی ازعلل گرانی درروایت

پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله میفرماید:
لاتزال امتی بخیر ماتحابوا وتهادواوادوالامانه واجتنبوالحرام ووقرواالضیف واقاموالصلاه وآتواالزکاه فاذالم یفعلواذالک ابتلوا بالقحط والسنین:
همواره امت من به خیر باشند تازمانی که باهم محبت کنندودرصلح ومهربانی باشند وامانت رااداکنندوازحرام بپرهیزندومهمان رابزرگ شمارندونماز رابه پادارند وزکات بدهند پس زمانی که این هارا ادانکردندبه قحط وگرانی دچا رمی شوند

عیون جلد2 ص 29

/ 1 نظر / 4 بازدید

صدق رسول الله صلی الله علیه وآله