بسمه تعالی ياران واصل۴

                                                                        بسمه تعالی

انگیزه عزیمت به جبهه های نبرد حق علیه باطل از زبان طلبه شهید محمود استاد نظری:

بسم رب الشهداءوالصدیقین

مابه سرزمین شهادت می رویم،ما به دشت های سبز ایمان می رویم،مابه باغ های پر گل ایثار می رویم،....ما به کشتزارهای تقوی می رویم،

ما به خانه خورشید می رویم،مابه قله توحید می رویم،مابه برج عدالت می رویم،ماازچشمه های وحدت نوشیده ایم،برمرکب برّنشسته ایم وبه جهاد می رویم،ما به نبردبااهریمن می رویم،مابه پیکارشب می رویم،ما به رزم باتباهی می رویم،مابه جهاداکبرمی رویم......درکوله بارمان چیزی جزصداقت نداریموبه شمایش  سپاریم،.......دل برنیروی خدا بستیم ازنیرنگ اهریمن چه باک؟راه ماراه خداست،مکتب مادین خداست،

همره مارهبرماروح خداست وبه سوی تمام آنان که پیکارشان به راه خداست وبه سوی تمام آنانکه پیکارشان به راه خداست دست بیعت دراز می کنیم امید آنکه گیرند دست ما دردست.....

/ 0 نظر / 3 بازدید