بسمه تعالی يادياران

ای کاش دردل ذره ای شورونوابود

                                   احول ماباحالت نی همصدابود

ای کاش شورجنگ درماکم نمی شد

                                  این نامرادی شیوه مردم نمی شد

ای کاش رنگ شهربازی ام نمی داد

                                  درجبهه یازهرا«س »مرابرباد می داد

امشب دل ازیادشهیدان تنگ دار

                                 حال وهوای لحظه های جنگ دار

من ماندم وشرمندگی ازروی یاران

                                من ماندم ومتن وصیت نامه پیرجماران

من ماندم وشیطان نفس وجنگهایش

                                من ماندم وشهرگناه ورنگهایش

                             

/ 0 نظر / 7 بازدید