ختم زیارت عاشورا برای گرفتن حاجت

بسمه تعالی

دستورالعمل مرحوم آیت الله حق شناس برای گرفتن حاجت که مرحوم آیت الله بروجردی به ایشان فرمودند:

1- صدبارتکبیر.

2- لعن وسلامی که درزیارت عاشوراواردشده است یک بار.

3- ازاول زیارت عاشوراتاسرصدلعن وصدسلام یک باربخواند.

4- دورکعت نمازبخواندوثوابش رابه امام حسین علیه السلام کند.

5- صدبارتکبیر.

6- ازاول تاآخرزیارت عاشوراباصدلعن وصدسلام.

7- بازهم دورکعت نمازبخواندوثوابش رابه امام حسین علیه السلام هدیه کند.

شرایط:

الف)بایدچهل روزپشت سرهم این عمل راانجام دهد.

ب)همه روزه صدقه ای برای سلامتی امام عصر(عجل الله فرجه )بدهد.

ج)همه آن چه نوشته شددریک جلسه خوانده شود.

د)کسی متوجه عمل شمانشود.

ه)بایدحتی المقدوراخلاص داشته باشد.

و)درروزخوانده شود(ازطلوع آفتاب تاغروب).

ز)مراقبه داشته باشد(مواظب باشدگناهی ازاوسرنزندواگرازروی غفلت گناهی انجام دادفوراتوبه کند.

ح)درتمام این مدت حتی المقدوربه امام حسین علیه السلام توجه  داشته باشد.

/ 0 نظر / 94 بازدید