نظرمبارک برخی ازمراجع معظم تقلیددرباره کنترل جمعیت

بسمه تعالی

موسسه فرهنگی میراث نبوت ازمرجع معظم شیعه سؤال کرده:

اگرروندکنونی درخانواده هاکه اولا:جوانان آن ها دیرازدواج می کنند،وثانیا:پس ازازدواج دیربچه دارمی شوند.وثالثابه یک یادوفرزنداکتفامی کنند،سبب تغییربافت اجتماعی وسیاسی جامعه وتغییراکثریت به اقلیت شود،وظیفه شیعیان وپیروان امیرالمؤمنین علیه السلام چیست؟

آیات عظام:صافی گلپایگانی:کنترل موالیداگربه بعضی ملاحظات آثارمثبت داشته باشد،آثارمنفی آن مخصوصادرتغییراکثریت به اقلیت خطرناک است،وبرمسلمین ومؤمنین بیداروغیرتمنداست که ازاین پدیده جداخودداری نمایند.والله العالم

نوری همدانی:درفرض سؤال دیرازدواج کردن وکنترل جمعیت جایزنیست ووظیفه پیروان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام این است که ازتمام امکانات خوداستفاده نمایندواجازه ندهندکه چنین موضوعی تحقق یابد.

مکارم شیرازی:درچنین شرایطی لازم است این قیدراحذف کنندوبه تکثیرفرزندان درحدمعقول بپردازند.

علوی گرگانی:اگرعدم ازدواج ویاکمترفرزندآوردن باعث ضعف دربافت جمعیتی شیعه گردد،به نظرحرام است وموجب غضب امام زمان عجل الله فرجه است.

/ 0 نظر / 4 بازدید