ياران واصل۳

فرازهایی از وصیتنامه شهیدابراهیم نظری:

بارپروردگاراازاینکه مراجزءشهیدان وانصارخودقرارداده ای نمی دانم باچه زبانی شکروثنای توراگویم.زیرامن بنده ای گناه کاربودم وپیوسته ازفرمان تو سرپیچی می کردم؛ولی توبه من عنایت فرمودی ونوشیدن شربت شیرین شهادت رانصیبم کردی.......

خدایامن هم عمری گناه کردم ودیگراززندگی کردن درگناه خسته شدم وحال می خواهم خستگی راازتن بیرون کنم؛آن هم بانوازش عشق تو.

**********************************************************************

   وصیت نامه شهیدشهاب الد ین خالصی ازاستان مازندران

مابرای کشته شدن حاضریم و باخدای خودعهدبسته ایم که د نباله روامام خود سید الشهداءباشیم.(امام خمینی)

ای آن که کارزیباراآشکارکرده وکارزشت رابپوشانی ای آن که برجنایات مؤاخذه نکندو پرده کسی را

ندرد؛ای خدای بزرگ گذشت؛مراببخش........

پروردگاراچه بساجرم هایی بزرگ ازمن د یدی ودرمقابلش برد باری فرمودی ومرارسوانساختی؛

پروردگارااگر عمری دراز درنافرمانی تو بسربردم وبزرگ شدم ودر نامه گناه من؛جز آمرزش از تو انتظارندارم وجزخشنودیت از تو امید ندارم؛خدایا تورا به حق فاطمه زهرا یلام الله علیهابه آن صورت سیلی خورده اش و به آن پهلوی شکسته اش و به محسن سقط شده اش مرا ببخش؛.........

به زندگیم تداوم بخش تاآن هنگام که به صلاح من است و به حیات من پایان ده هرگاه که مرگ برایم بهتر اززندگی باشد. 

................ای کسی که ازبدی ها درگذرد وبرآن هاکیفرنکند؛به حال بنده ات ترحم بفرما؛ای خدامرادریاب....ای مولامولامراببخش چون من نتوانستم بنده خوبی برای توباشم ویک عمردرگناه به سربردم؛ای خدا درشب اول قبرم ترحم به حالم کن ومراببخش ای خدا در آن لحظه حسین علیه السلام رابه فریادم برسان من بنده ضعیف توام.یارب ارحم ضعف بد نی خدایا معبوداگواهی وشاهدی وخود می بینی که چه برما می گذرد؛روزهاوشبهاپرازخاطره هایی است که انسان وقتی فردایاد آن روزهامی کنددلش آماده گریستن می شود......روزهاپرازحماسه آفرینی های بچه هاورزم بی امان علیه کفروشب ها عبادت وخودسازی ؛خدایایادگذشته مارادرغم واندوه یاران می بردکه ماراتنهاگذاشتند وبه سوی تو آمد ند؛خدایا یاران ورفیقان مابهترین موجودات تو داراین زمین خاکی ودنیای فانی بودند؛خدایا آنان می دانستند که اگر شهید می شدند نه تنها نمرده اندبلکه راهی به سوی جایی یافته اند که تنها وتنها عبادت ترا می کنند؛بارالها د نیابرای ماسخت است به ماتوفیقی بده که دراین دنیای فانی تنها عبادت تو رابکنیم.خدایابار الهابرادرانم ودوستانم همه به سوی تو پرواز کرد ند ومن ماند ه ام تنها باکوله باری از گناه؛خدایا من با این همه گناه شرمند ه ام ودردرگاه تو آبرویی ندارم؛خدایامرازهرآلودگی نجات بده ومرا به طرف خودت بخوان.ای خدا دوستان ماهمه به طرف تو آمد ند .خدایامن احساس حقارت می کنم هروقت این خانواده شهداءرامی بینم احساس شرم دربرابر آن ها می کنم.

هروقت به مزار شهداءمی روم وقبر عزیزان رادرآن جا می بینم از خود بیخود می شوم وآن وقت است که پی می برم چقدرازقافله جا ماند ه ام؛خدایا مرا به این قافله برسان ولیاقت این فیض عظیم یعنی شهادت را به من عطابفرما.اللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک.

/ 0 نظر / 3 بازدید