زندگی درعصرظهور

                                        بسمه تعالی

درجامعه عصرظهورکسی نسبت به جان -مال-حیثیت وآبروی خوداحساس ناامنی نمی کند.

امام علی علیه السلام درروایتی می فرمایند:

ولذهبت الشحناءمن قلوب العبادواصطلحت السباع حتی تمشی المرأةبین العراق الی الشام لاتضع قدمیهاالا

علی النبات وعلی رأسهازینتهاولایهیجهاسبع ولاتخافه

«بحار الانوارج/۱۰ص/۱۰۴

عداوت وکینه ازدلهای بندگان[خدا]برچیده می شودوبین چهارپایان ودرندگان صلح وآشتی برقرارمی گردد؛تاجایی که یک زن بین عراق تاشام سفرمی کندُدرحالی که قدم جزبرگیاهان نمی گذاردوجواهراتش راهمراه

داردوهیچ درنده ای اورانمی ترساند وهیجانی ندارد.

این روایت چنین بیان می کندکه نه تنهاانسانهابه یک دیگرظلم نیکنندبلکه

درندگان نیزخوی درندگی ندارند

درانتظارظهورش لحظه شماری میکنیم.

اللهم اجعلنامن اعوانه وانصاره واجعلنامن المستشهدین بین یدیه

/ 0 نظر / 5 بازدید