ياران واصل ۷

شهید احمدفلاح پور((ازقائم شهر)):

خدایا!سوزسینه ام راجزوصال توخنک نمی کندوآتش دلم راجز لقاءتوفرو نمی نشاند،واشتیاقم راجزنظر به روی توسیراب

نمی سازدوجزنزدیکی توآرام نم کند.پس مشتاقان راازتماشای دیدارزیبا  یت محجوب مدار.

.......آری شهادت یک انتخاب است نه یک اتفاق.

تاریخ امضاءوصیت نامه:10/10/ 1365               

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

وصیت نامه شهید مهدی خانی:

خدایا!

باصنع توهرمورچه رازی دارد        باشوق توهرسوخته سازی دارد

ای خالق ذوالجلال نومیدمکن          آن راکه به درگهت نیازی دارد

خدایا!من به عشق دیدارتوواهل بیت محمدصلی الله علیه وآله پابه جبهه گذاشتم.

بار الها!چشمان،درانتظاردیدارتست،طلب جانم کن که دیگر طاقت دوری توراندارم.

تاریخ امضاءوصیت نامه:9/12/1365                

/ 0 نظر / 3 بازدید