انتظار۲

بسمه تعالی

کسانی که درباره انتظار منفی می اندیشند به حدیث شریف به یملاءالله الارض قسطا وعدلابعد ماملئت ظلما وجورا استناد می کنند و چنین می پندارند که نباید با ظلم مبارزه کنند چون مبارزه با ظلم ظهور را تاخیر می اندازد ولی اولا حدیث دربرخی از منابع به جای«بعد» «کما» دارد وثانیا معنای حدیث این نیست. با ذکر مثال مطلب را توضیح می دهیم: وقتی می گوییم این خیابان پر از نانوایی است آیا معنای آن این است که درآن خیابان چیز دیگری نیست؟ قطعا منظوراین نیست بلکه منظوراین است که دراین خیابان نانوایی زیاد است همچنین معنای حدیث دراینجا این است که ظلم در جهان  زیاد است نه این که همه ظالم خواهند شد. درقرآن کریم می فرماید: زمین به بندگان صالح خداوند به ارث می رسد. پس همانطورکه ظلم زیاداست ماباید برای به وجود آمدن بندگان صالح تلاش کنیم تا ظهورنزدیک شود.

به امید ظهورش  

/ 0 نظر / 5 بازدید