بسمه تعالی يا ران واصل ۸

دربحرمواج ذ نوب غوطه وربودم ولحظاتی بیش نما نده بود تا غرق شوم امادرد لم وقلبم   امید به یک کسی داشتم ازدورنوری رادیدم بسیارخیره کننده به هما نند سراجی عظیم حسین مصباح الهدی اونزدیک آمد گرمایی ازقرابتش ایجادشد آری دیدمش اومانندیک کشتی شناوربود.

محل شهادت:عملیات بیت المقدس2(منطقه عملیاتی ماووت عراق)

تاریخ شهادت:1/11/1366

چگونگی شهادت:به وسیله ترکش خمپاره د شمن درحال نمازبه شهاد ت رسید

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

شهید مهدی امین زاده:

بیاییم یک گوشه ازاین قلب تاریک رااختصاص به خداوند بدهیم تاازهمین جداره کوچک نوری از انوار رحمت خداوند نیزبر آن تابش کند وماراازظلمت نجات دهد.

تاریخ ومحل شهادت:23/10/1365شلمچه(منطقه عملیاتی کربلای 5)

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید