بسمه تعالی

عمریست که ازحضوراوجاماندندیم،

درغربت سردخویش تنها ماندیم،

اومنتظرست تاکه مابرگردیم،

ماییم که هنوزدرغیبت کبری ماندیم

درغربت سردخویش تنها ماندیم،

اومنتظرست تاکه مابرگردیم،