بسمه تعالی

یکی ازسؤالاتی که مطرح میشوداین است که می گویندشیعه ازچه زمانی به وجودآمد؟وقتی تحقیق وبررسی می کنیم به این نکته پی می بریم که:کلمه شیعه درزمان پیامبربزرگواراسلام صلی الله علیه وآله توشط خودایشان به پیروان امام علی علیه السلام گفته می شده دراین جافقط به نقل یک حدیث ازتفسیردرالمنثورکه ازکتب اهل سنت است اکتفامی کنم:

قال جابربن عبدالله الانصاری کناعندالنبی صلی الله علیه وآله فأقبل علیّ فقال النّبیّ والّذی نفسی بیده إنّ هذاوشیعته هم الفائزون یوم القیامة.

((درالمنثور/ج6/ص379/چاپ مصر))

جابربن عبدالله انصاری میگوید:نزدپیامبر صلی الله علیه وآله بودیم که علی( علیه السّلام )واردشدپیامبرفرمودند:

به خدایی که جانم دردست اواست این شخص (امام علی)وشیعیانش روزقیامت رستگارند.