روزگاری شهرما ویران نبود                                    دین فروشی اینقدرارزان نبود

صحبت ازموسیقی عرفان نبود                             هیچ صوتی بهترازقرآن نبود

دختران رابی حیایی ننگ بود                               رنگ چادرخوشترازهررنگ بود

دخترحجب وحیاقرتی نبود                                    خانه فرهنگ کنسرتی نبود

صحبت ازبوق صداسیمانبود                               این همه آهنگ رقص آسانبود 

مرجعیت مظهرتکریم بود                                   حکم اوراعالمی تسلیم بود

یک سخن بودهزاران مشتری                            آن هم ازلوث قرائتها بری

هدیه بررقاصه واجب نبود                                قدرعالم کمترازمطرب نبود

آدمیت کودگرآدم کی است؟                            آدم قرن تمدن برفی است

وه که درسال سیاه دوهزار                         کارفرهنگی شده پخش نوار

ذهن پاک نوجوانان محل                             پرشده ازفیلم های مبتذل

هرکه حرف حق بگویدساده است                 آن که بی شرمی کندآزاده است

پشت پابردین زدن آزادگی است                 حرف حق گفتن عقب افتادگی است

مادرپیرم عقب افتاده است                        چون که چادرداردوافتاده است

العجل پرده نشین فاطمه                           ثلمه هاآمدبه دین فاطمه

بی تودلهامان به جان آمدبیا                      کاردهابراستخوان آمدبیا

بی تومنکرهاهمه معروف شد                    کینه توزی باولی مکشوف شد

دربه روی فتنه جویی بازشد                        دشمنی بانایبت آغازشد

باولایت دشمنی آخرچرا ؟                            خرده گیری برعلی آخرچرا؟