اگرکسی چیزی دریک دست خودبگیردومیخواهی بدانی درکدام دستش است به اوبگوبرای دستی که چیزی درآن دارد(پراست)یک عددزوج درنظربگیردوبرای دست خالی یک عددفرد،

سپس به اوبگوعدددست راست رادریک عددزوج ضرب کندوحاصل راباعدددست چپ جمع کند.

پس مجموع اگرفردباشدآن چیزدردست راست است(دست راست پرودست چپ خالی است ). واگرزوج باشد آن چیزدردست چپ است(دست چپ پرودست راست خالی است)

«خزائن /نراقی/ص8»