بسمه تعالی

اول ذیقعده به عنوان روزتولدکریمه اهلبیت حضرت معصومه سلام الله علیهانام گذاری شده،ضمن تبریک میلادباسعادتش شعری رابه منتظران ظهورحضرت ولی عصرارواحنافداه تقدیم می کنم:

دوباره عصرجمعه درتلاطم است       زمین کنارسرخ آسمان گم است

همیشه ازغروب خفته درافق           سؤال میکنم غروب چندم است

هنوزروزهایمان شبیه شب             گلوی کوچه باغ بی ترنم است

کجاست صولت صلای حیدری         عجیب نای شیعه بی تکلم است

چه وقت صوفیانه بازمی شود         می هزارساله ای که درخم است

به روزگارخسته ای که سال هاست            تمام راه هابه نان گندم است

کجاست چشم اوکه کام تشنگان                نیازمندجرعه ای تبسم است

سلام برتو،برقنوت های تو!              سلام برنشانه ای که درقم است

((سیدمیثم طباطبائی))