بسمه تعالی

خمینی زیباترین کلمه قرن

سالگردارتحال جانگدازاحیاگراسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله وسلم -پیشوای آزادگان عالم- امام الشهداء-نایب امام عصرارواحنافداه-امام خمینی برجهان بشریت تسلیت باد.

امام خمینی به کالبدمرده وفسرده ملت ماروح دمید،درزمانی که زبانهابریده به زور،وقلمهافروخته به زر،ومغزهافریفته به تزویربود

روح خداازحوزه علمیه قم به پاخاست وبه مادرس چگونه زیستن

آموخت،اوعرفان راباسیاست به هم آمیخت،نویسنده چنین میپنداردکه انقلاب امام مرحله ای ازسلوک اوبود.!!!

اودراسلام ذوب شده بود،وتمام هم وغم اواجرای احکام اسلام بود،اومارابه قرآن فراخواندوبه مادرس انسانیت آموخت وبه مافهماندکه اگربخواهیم می توانیم روی پای خودبایستیم وبه شرق وغرب وابسته نباشیم.

ولی افسوس !خورشیدوجودش هنوزطلوع نکرده بودکه غروبش راشاهدبودیم!!

شربتی ازلب لعلش نچشیدیم وبرفت

روی مه پیکراوراسیرندیدیم وبرفت 

خداوندمارابااومحشورفرمایدوانقلابش رابه انقلاب جهانی امام مهدی عجل الله فرجه متصل فرمایدوسایه بلندپایه فرزندش آیت الله خامنه ای رابرسرمان مستدام فرماید.

به دین مناسبت دریادداشت بعدی انشاءالله احادیثی راکه به نظرمی رسددرباره امام خمینی باشدتقدیم دوستان عزیزخواهم کرد.