بسمه تعالی

تقدیم به روح مطهردوست بسیارعزیزم شهیداحمدعسگری                                       مردی زکننده درخیبرپرس      اسرارکرم زخواجه قنبرپرس

گرطالب فیض حقی حافظ     سرچشمه آن زساقی کوثرپرس