تقدیم به روح مطهردوست بسیارعزیزم شهیدمهدی مرادی

روزی که بشرعصاره شرگردد

دین وهدف وشرافتش زرگردد

                                   ازبهرنجات خلق آیدمهدی

                                   ازیمن قدوم اوورق برگردد