ای کاش فدک این همه اسرارنداشت

                                         ای کاش مدینه درودیوارنداشت

فریاددل محسن زهرااینست

                                      ای کاش درسوخته مسمار نداشت