بسمه تعالی

درتو فان زندگی باخدا بودن بهترازناخدا بودن است