سلام دوستان

مدت زیادی است که نتونستم به وبلاگ سربزنم.تااین که امروزفرصتی کردم سربزنم وبه مناسبت هفته دفاع مقدس یادی ازدوران جنگ تحمیلی کنم.

جای عاشق دل سوخته حق حضرت امام خمینی به خیرویادپیروان عزیزش که سعادت شهادت یافتندگرامی باد.

وقتی یادجبهه وپادگان دوکوهه،وسنگرهامی افتم چقدربرای خودم افسوس می خورم که توفیق شهادت نداشتم.

اونروزها بچه های جبهه بزرگترین آرزوشون شهادت بود،اون جوونهاشهیدشدندتاامروزدین خداحاکم بشه اونایی که جبهه رادیدندمیدونندمن چی میگم،نمازشبهای بچه واقعاچه صفایی داشت.

وامروزوقتی می بینم برخی بریدندوموج سبزراه انداختندآتش می گیرم  ،چون دلم براشون می سوزه که چطورراه خودشونوازشهداجداکردند.

روح اماماممان شادکه هشدارداددشمن تاحدمرجعیت هم نیروتربیت می کند.بگذرم وبیش ازاین فعلاننویسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس شعری تقدیم دوستان می کنم .البته شعرسروده من نیست .یه پیامک هست که چون ازش خوشم آمدبراتون مینویسم:

خوشاروزی که گرم جنگ بودیم

میان رنگ هابی رنگ بودیم

دل هرکس شهادت راطلب داشت

حدیث عشق ومستی رابه لب داشت

خوشاتنهایی شب های سنگر

که دل بودوتمنابودودل بر